Pedagogiken

Förskolans läroplan tillsammans med våra egna styrdokument ligger som grund för vår verksamhet. Vi arbetar temainriktat och vår värdegrund har alltid en central plats. Glädje och engagemang och omtanke är värdeord som ska genomsyra hela verksamheten och finnas som en röd tråd i allt vi gör.

Vi arbetar kontinuerligt med vår innemiljö, barnens inflytande, språk, matematik, naturvetenskap, skapande och rörelse. Vi lägger stort värde på utevistelsen. I vårt arbetslag finns engagerade, närvarande pedagoger som kontinuerligt utvecklar sin yrkesroll.

Det förhållningssätt vi har gentemot barnen ska vara att vi ser barnen som kompetenta individer med respekt och en lyhördhet för deras vilja och förmåga. Genom att vara goda förebilder för barnen synliggör vi för dem en respekt och förståelse för varandra. Vår verksamhet med barnen i fokus ska inspirera, stimulera och utmana varje barns utveckling och lärande.

Barnen ska känna sig trygga, få stimulans och möjlighet att utvecklas i sin egen takt. Vi vill att barnen ska få träna sig att bli självständiga och få en god självkänsla.