Verksamheten

Förskolan Tårtan är ett föräldrakooperativ med 23 barn i åldrarna 1-5 år, och 5 pedagoger (två förskollärare och tre barnskötare). Vi arbetar temainriktat och kontinuerligt med vår innemiljö, barns inflytande, språk, matematik, naturvetenskap, skapande och rörelse. 

I vårt arbetslag finns engagerade, närvarande pedagoger som kontinuerligt utvecklar sin yrkesroll. Vårt förhållningssätt utmärks av att vi ser barnen som kompetenta individer med respekt och en lyhördhet för deras vilja och förmåga. Genom att vara goda förebilder för barnen synliggör vi en respekt och förståelse för varandra. Vår verksamhet med barnen i fokus ska inspirera, stimulera och utmana varje barns utveckling och lärande.

Vi har en åldersblandad avdelning där barnen vistas tillsammans större delen av dagen. Vi ser många fördelar med att barnen möts över de olika åldrarna och lär av varandra. I vår verksamhet delas även barnen in i olika åldersgrupper för att lättare kunna tillgodose de olika intressen och behov som finns.

Varje vecka innehåller temaarbete, utelek, rörelselek, Friskis & Svettis, yoga, experiment, sång och musik, sagor och skapande. Vi ger barnen kulturevenemang av olika slag ett par gånger per termin.

Vi arbetar efter Läroplanen (LpFö -18), Stockholms stads förskoleplan, vår egna verksamhetsplan och likabehandlingsplan. Då vi tycker att det är extra viktigt att våra blivande skolbarn får träffa jämnåriga kompisar har vi ett bra samarbete  med två närliggande föräldrakooperativ. Vi träffas en gång/vecka och arbetar skolförberedande med fokus på social träning och stärkt självförtroende.